آموزش تایپنگ (تیپ کردن) دری :

 

1.  مهمترین نکته در تایپنگ هر زبان شناختن محل گذاشتن دست به روی کی بورد است، و برای اینکه این موضوع در تمام زبان ها مشترک به یک شکل صورت میگیرد؛ بالای کی بورد های استندرد دو کلید دارای علامات خاص (مثل خط برجسته) وجود دارد. در انگلیسی این دو کلید به ترتیب دست راست حرف (J) و دست چپ حرف (F) را تیپ میکند. این دو کلید باید تحت انگشتان شهادت قرار گیرند. و بالترتیب انگشتان دیگر منظم به دو طرف دو کلید متذکره بالای عین ردیف قرار میگیرد.

 

2.     ردیف که دو کلید مخصوص فوق الذکر را در بر دارد به نام ردیف اصلی یا به زبان انگلیسی به نام (Home Row) یاد میشوند.

 

3.     دو کلید اولیه فوق در زبان دری حروف (ت) را با دست راست و (ب) را با دست چپ تیپ میکنند.

 

4.  اولتر از همه باید دانست که فاصله یی بین کلمات توسط کلید فاصله یا (Space) به واسطه شصت ها (چه راست و چه چپ؛ هر کدام راحت تر باشد) تیپ میشود.

 

5.  تمرین: حرف ت را ده بار متواتر تیپ کنید. سپس حرف ب را ده بار متواتر تیپ کنید و در اخیر ده، ده بار هر یک (ب، ت) را پی یک دیگر تیپ کنید. متوجه باشید که در وقت تیپ نمودن انگشتان دیگرتان حرکت نکنند، صرفأ همان دو انگشت شهادت تان در حرکت باشند.

 

6.  حالا که دست تان با تیپ نمودن دو حرف اولیه و اساسی تقریبأ آشنا شده، کوشش نمائید که تمرینات را طوری عملی سازید تا در تیپ نمودن هر حرف صرفأ انگشتان مربوطه به همان حروف حرکت نموده و دیگران کاملأ ساکت درهمان لحظه در جای شان قرار داشته باشند.

 

7.  تمرین: به ادامه یی تیپ نمودن حرف (ت) توسط دست راست حروف (ن، م، ک) را نیز به سمت راست بالترتیب توسط انگشتان دست راست که بالای آنها قرار دارند، تیپ نمائید. ده بار (ت)، ده بار (ن)، ده بار (م)، ده بار (ک)، ده بار (تن)، ده بار(من)، ده بار (کن)، ده بار (کم)، ده بار(تک)، ده بار (نکن)، ده بار (مکن)، ده بار (کمک) و پنج بار (تنمک).

 

8.  حالا به دست چپ رجوع میکنیم. فراموش نکنید که کلید استندرد دست چپ همانا (ب) بوده که توسط انگشت شهادت آن دست تیپ میشود.

 

9.  تمرین: ده بار (ب)، ده بار (ی)، ده بار (س)، ده بار (ش)، ده بار (شش)، ده بار (شب)، ده بار (شی)، ده بار (یس)، ده بار (بس)، ده بار (سبب)، ده بار (شبش)، ده بار (شیس)، ده بار (سیب)، ده بار (بیسش) و ده بار (شسیب).

 

10.                         وقتی با هشت کلید فوق آشنا شده اید پس هر دو را مرتبط تحت تمرین قرار دهید.

 

11.           تمرین: پنج بار (سن)، پنج بار (مس)، پنج بار (شک)، پنچ بار (کشش)، پنج بار (شمس)، پنج بار(کس)، پنج بار (بین)، پنج بار (نیم)، پنج بار (نیست)، پنج بار (کمست)، پنج بار (شکمش)، پنج بار(کشمکش)، پنج بار (مستی)، پنج بار (نیت)، پنج بار (کمین)، پنج بار (بستن)، پنج بار(شکستن) و پنج بار (سمنک).

 

12.           با دو حرف مهم جدید بلد شوید که در وسط هشت حرف آشنای تان قرار دارند. به طرف راست که توسط انگشت شهادت دست راست تیپ میشود (ا) و حرف (ل) توسط انگشت شهادت دست چپ تیپ میشود.

 

13.           تمرین: ده بار (لا)، ده بار (لب)، پنج بار (تا)، پنج بار (تل)، پنج بار (ما)، پنج بار (مل)، پنج بار (کل)، پنج بار (نان)، پنج بار (سال)، پنج بار (سیل)، پنج بار (شال)، پنج بار (کلام)، پنج بار (ناشتا)، پنج بار (سیت)، پنج بار (نیک)و پنج بار (کامل).

 

14.                         به آخرین حرف ردیف اصلی خوش آمدید و آن (گ) است.

 

15.           تمرین: ده بار (گل)، ده بار (سگ)، پنج بار (گلشن)، پنج بار (گلبن)، پنج بار (گلالی)، ده بار (سنگ)، پنج بار (گلباش)، پنج بار (گمان) و ده بار (گلستان).

 

16.           قابل توجه: اگر میخواهید که خط جدید گرفته و از سرخط شروع کند، کلید Enter را توسط انگشت کوچک دست راست تان فشار دهید.

 

17.           حالا که شما به تیپ نمودن یازده (11) حرف ردیف اصلی به صورت خوب آشنا شدید، کارتان را دوام داده و به دروس پیشرفته تایپنگ الی تکمیل ادامه دهید.

 

18.                         از ردیف بالا حرف (ع) را توسط انگشت شهادت دست راست تیپ و تمرین کنید.

 

19.                         به ادامه یی تیپ ردیف بالا حرف (ف) را توسط انگشت شهادت دست چپ تیپ نمائید.

 

20.           در وسط دو حرف (ع، ف) حرف غ قرار دارد که تیپ نمودن این حرف مربوط و منوط به طرز کار و سرعت دست تیپست میباشد و آن طوری بهتر عملی میشود که شما اگر دست راسته هستید با انگشت شهادت دست راست و اگر دست چپه هستید با انگشت شهادت دست چپ تان تیپ کنید.

 

21.                         من (نویسنده) لازم نمی بینم که باقی حروف ردیف بالا را یک به یک تحت مطالعه و تمرین قرار دهید بهتر است که با استفاده از کیبورد روی صفحه مانیتور کمپیوتر یا  (On-Screen Keyboard) از آدرس ذیل پیش روید؛

 

22.  Start> All Programs> Accessories> Accessibility>On-screen Keyboard

 

23.  برای تیپ کردن حروف ردیف پائین چار حرف اساسی را قسم مثال تحت بررسی قرار میدهیم که هر یک (د، ئ) توسط انگشت شهادت راست و حروف (ر، ز) توسط انگشت شهادت دست چپ تیپ میشوند.

 

24. لطفآ نکات ذیل را به دقت در نظر گیرید:

 

-         حرف (پ) در کیبورد ها محل دقیق نداشته و توسط کلید (\) تیپ میشود.

-    بعضی حروف در حالت عادی در کیبورد وجود نداشته ولی با استفاده از کلید shift تیپ میشوند، مثلأ: حرف (ژ) توسط کلید shift و (ز) تیپ میشود.

-         کوتاه ترین طریقه یی تبدیل زبان فشار دادن کلید های Alt+Shift همزمان است.

-         تعداد زیاد علامات با استفاده از Shift تیپ میگردند؛

·        کامه (،)         ← Shift (ف)

·        شارحه (:)       ← Shift (ک)

·        شارحه جمله (؛)← Shift (غ)

·        و غیره

 

25.          اگر میخواهید تیپنگ درست و سریع داشته باشید، نهایت کوشش نمائید تا هنگام تیپنگ دست های تان از روی کلید ها برداشته نشود.

 

+ نوشته شده توسط اسلام الدین در چهارشنبه دوم دی ۱۳۸۸ و ساعت 15:30 PM |